logo

Състав

Ръководител катедра
 • проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

  проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев
  Телефон: 02 965-2688
  Кабинет: 4434
  E-mail: duken@tu-sofia.bg

  Завършва ВМЕИ – София през 1981, специалност „Механично уредостроене“. Защитава дисертация (д-р) на тема: “Разработване и изследване на пневмо-електронен устройства за автоматичен контрол на линейни размери” (1994). Професионална дейност: асистент (1988), доцент по методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини (2001), професор по контрол и управление на качеството (2015). Ръководител катедра ПТУ от 2004 г. Ръководител направление “Качество” в ТУ - София от 2007 г. Ръководител на Висша международна школа за следдипломна квалификация “Техническо законодателство и управление на качеството” (2013).
  Основни области на научна и преподавателска дейност: контрол и управление на качеството, автоматизация на контрола.

Заместник ръководител
 • доц. д-р инж. Димитър Дяков

  доц. д-р инж. Димитър Дяков
  Телефон: 02 965-3056
  Кабинет: 4313-А
  E-mail: diakov@tu-sofia.bg

  Завършва ВМЕИ – София през 1984 година, специалност „Механично уредостроене“. Защитава дисертация (д-р) на тема: “Измерване на отклоненията на формата и разположението на външни ротационни повърхнини на голямо габаритни детайли” (2001). Професионална дейност: ЦМИ – София - конструктор (1984); ЦМИ –София – научен сътрудник III ст.(1986); асистент по метрология и метрологично осигуряване (взаимозаменяемост, стандартизация и технически измервания) към катедра “Механично уредостроене” (1989); доцент по методи и уреди за измерване на физико-механични величини към катедра “Прецизна техника и уредостроене” (2001).
  Основни области на научна и преподавателска дейност: метрология и метрологично осигуряване, МЕМС, фино и микро-механична техника. Член на Съюза на метролозите в България. Награди: Златен медал от ТУ - София 2015 год;

Академичен състав

 • доц. д-р инж. Валентин Иванов

  доц. д-р инж. Валентин Иванов
  Телефон: 02 965-3761
  Кабинет: 4440
  E-mail: vgi@tu-sofia.bg

  Завършва ТУ – София през 1999, специалност „Машиностроене и уредостроене“. Защитава дисертация (д-р) на тема: “Теоретико-експериментално изследване на перисталтични инфузионни помпи” (2012). Професионална дейност: доцент по методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини (2018).
  Основни области на научна и преподавателска дейност: измервателна техника, медицинска техника, механично уредостроене.

 • доц. д-р инж. Васил Богев

  доц. д-р инж. Васил Богев
  Телефон: 02 965-2896
  Кабинет: 4436
  E-mail: bogev@tu-sofia.bg

  Завършва ВИММЕСС – Русе през 1980, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“. Специализира координатни измервателни машини в ТУ – Дрезден, Германия (1988), индустриално инженерство в Университета Брунел, Лондон (1992). Защитава дисертация (д-р) на тема “Оценка на формата, разположението и ориентацията при координатни измервания”(1999). Започва като конструктор в ЗММ “Стефан Караджа” – Русе (1980) и в ЗММ София (1981). Постъпва на работа в катедра “Механично уредостроене”като научен сътрудник, асистент (1985), доцент по метрология и метрологично осигуряване (2002). Зам.-декан по учебната дейност на МФ.
  Основни области на научна и преподавателска дейност: метрология, компютърно проектиране, основи на конструирането, взаимозаменяемост. Председател на ТК 28 “Обща и законова метрология” към ДАМТН, Член на ТК към БСА, член на Съюза на метролозите в България.
  Награди: златна значка и златен медал на Пловдивския технически панаир.

 • доц. д-р инж. Румен Николов

  доц. д-р инж. Румен Николов
  Телефон: 02 965-3897
  Кабинет: 4442
  E-mail: rnic@tu-sofia.bg

  Завършва ВМЕИ – София през 1983 година, специалност „Механично уредостроене“. Защитава докторска дисертация (д-р) на тема: : “Проектиране и изследване на еластовискозиметър с усъвършенствани показатели” (2010); доцент по „Методи и уреди за измерване на физико-механични величини“ (2011). Професионална дейност: Технически университет София – технолог (1989), асистент (1990), главен асистент (1992), доцент (2011). Заместник-декан по учебна дейност, качество и акредитация.
  Основни области на научна и преподавателска дейност: финомеханична техника, медицинска техника, мехатронни системи, офис техника.

 • гл. ас. д-р инж. Велизар Василев

  гл. ас. д-р инж. Велизар Василев
  Телефон: 02 965-2896
  Кабинет: 4436
  E-mail: vassilev_v@tu-sofia.bg

  Завършва бакалавърска степен в ТУ –София (2008 ), специалност „Индустриален мениджмънт”. Придобива магистърска степен (2010), ТУ - София, специалност „Техническо законодателство и управление на качеството”. Защитава дисертация (д-р) на тема: “Разработване и изследване на система за измерване на геометрични параметри на голямогабаритни валове” (2014). Главен асистент в катедра „Прецизна техника и уредостроене“, ТУ - София (2015).
  Основни области на научна и преподавателска дейност: метрология и метрологично осигуряване, контрол и управление на качеството.

 • гл. ас. д-р инж. Владимир Каменов

  гл. ас. д-р инж. Владимир Каменов
  Телефон: 02 965-2238
  Кабинет: 4311
  E-mail: vkamenov@tu-sofia.bg

  Завършва ТУ – София през 2002, специалност „Машиностроене и уредостроене“. Защитава дисертация (д-р) на тема “Изследване на мехатронна система за адаптивен монтаж на неротационни детайли” в Институт по механика – БАН, 2006.
  Основни области на научна и преподавателска дейност: мехатронни системи, офис и охранителна техника, качество на цветен печат, изследване на шум и вибрации.
  Награди: Втора награда в конкурс за млади учени – ИМЕХ – БАН, 2003; Първа награда в конкурс за млади учени – ИМЕХ – БАН, 2004.

 • гл. ас. д-р инж. Елица Томова-Дамянова

  гл. ас. д-р инж. Елица Томова-Дамянова
  Телефон: 02 965-2898
  Кабинет: 4423
  E-mail: elitsa_tomova@tu-sofia.bg

  Завършва ТУ – София през 1995 година със специалност „Механично уредостроене”. Защитава дисертация (д-р) на тема: “Усъвършенстване на управлението на сервизното обслужване на медицински апарати за образна диагностика” (2016). Професионална дейност: Техномат ЕООД – конструктор (1991), Техномат ЕООД – технолог (1997), Сименс Медицинска Техника ЕООД – Ръководител направление „Техническо” (2001), СИМЕНС България ЕООД – Експерт по управление на продажбите (2004). Главен асистент в катедра ПТУ, ТУ - София (2016).
  Основни области на научна и преподавателска дейност: медицинска техника, машинознание, фино-механична техника.

 • гл. ас. д-р инж. Ивайло Благов

  гл. ас. д-р инж. Ивайло Благов
  Телефон: 02 965-3761
  Кабинет: 4440
  E-mail: ivailoblagov@abv.bg

  Завършва ТУ – София през 2005, специалност “Машиностроене и уредостроене”. Професионална дейност: МДМ 97 – София - инженер (2003); асистент в катедра “Прецизна техника и уредостроене” ТУ – София, 2008.
  Основни области на научна и преподавателска дейност: метрология и измервателна техника; преобразуватели в прецизната техника; сензорни устройства в логистиката.

 • гл. ас. д-р инж. Михаил Михалев

  гл. ас. д-р инж. Михаил Михалев
  Телефон: 02 965-2898
  Кабинет: 4423
  E-mail: mmihalev@tu-sofia.bg

  „Климент Охридски” през 1988 година специалност „Приложна оптика”. Защитава дисертация (д-р) на тема: “Лазерно бондиране. Методи и средства за нанасяне и оценяване на покритията” (2014). Професионална дейност: СК СВЕТЛИНА – Сливен, Завод за оптични влакна и системи –технолог (1988-1990); Технически университет София – асистент (1990), главен асистент (1997).
  Основни области на научна и преподавателска дейност: оптични и лазерни методи и уреди; физика, приложна оптика, лазерна техника.

 • гл. ас. д-р инж. Росица Митева

  гл. ас. д-р инж. Росица Митева
  Телефон: тел.:02 965-2898
  Кабинет: 4423
  E-mail: rosimiteva@hotmail.com

  Завършва ВМЕИ – София през 1985 година специалност „Механично уредостроене”. Защитава дисертация (д-р) на тема: “Разработване и изследване на виртуално-механични еталони на формата и разположението” (2015). Професионална дейност: ЦЛАНП –БАН– конструктор - проучвател(1985); ЦЛПОИ – БАН– конструктор-програмист (1997); асистент по „Контрол и управление на качеството“ към катедра “Прецизна техника и уредостроене” (2013); главен асистент по специалност „Контрол и управление на качеството“ в катедра Прецизна техника и уредостроене“, (2016).
  Основни области на научна и преподавателска дейност: метрология, контрол и управление на качеството.

 • ас. маг. инж. Христиана Николова

  ас. маг. инж. Христиана Николова
  Телефон: 02 965-2898
  Кабинет: 4423
  E-mail: hnikolova@tu-sofia.bg

  Завършва ТУ – София през 2006, специалност “Машиностроене и уредостроене”, профил „Метрология, фина механика и оптика“. Към настоящия момент е в процедура по придобиване на научна степен доктор с дисертационнен труд на тема: „Измерване на отклонения на формата и разположението на равнинни повърхнини на голямогабаритни обекти“. Професионална дейност: БИМ - младши експерт, 2005; асистент в кат. “Прецизна техника и уредостроене”, ТУ – София, 2008.
  Основни области на научна и преподавателска дейност: метрология, фина механика и оптика.

Помощно-технически персонал

 • Диана Ангелова

  Диана Ангелова
  Телефон: 02 965-3779
  Кабинет: 4425
  E-mail: dangelova@tu-sofia.bg

  Технически сътрудник

 • маг. инж. Аспарух Николов

  маг. инж. Аспарух Николов
  Телефон:
  Кабинет: 4306
  E-mail: asparuh@tu-sofia.bg

  Инженер по поддръжката

 • Никола Янев

  Никола Янев
  Телефон: 02 965-2762
  Кабинет: 4316
  E-mail:

  Майстор технич. работилница