logo

Научно-изследователска дейност

research
Общи сведения

В катедра „Прецизна техника и уредостроене“ още от нейното основаване се извършва активна научноизследователска дейност. Така преподавателите повишават своята професионална квалификация, израстват в научно отношение, осъвременяват учебния процес, разширяват творческите си връзки и участват в икономиката. Тематиката е разнообразна и съответства на дисциплините, които се водят.

Направления

Метрологично осигуряване: метрология, взаимозаменяемост, средства за измерване на физико-механични и геометрични величини, автоматизация на контрола; Оптични, оптико-електронни и лазерни уреди и системи; Управление на качеството; Фино-механична техника: прецизната техника, медицинската техника, микротехника.

Резултати

Брой публикации - над 850;

Свидетелства за изобретения - 135, от тях 6 патент в чужбина;

Теми по договори - над 300;

Внедрени разработки - около 50.

На редица научни форуми, конференции и технически панаири разработките са отличени със златни значки, златни медали, грамоти и други. Много от тях получават реална реализация в промишлеността. По-значителни, внедрени в практиката разработки са:

research
 • Разработване и изследване на модулни координатно-измервателни системи - златна значка на 47 - я Международен технически панаир в Пловдив, 1987 г.
 • Уреди за измерване на линейни размери - златен медал на 48-я Международен технически панаир в Пловдив, 1988 г.
 • Измервателни средства за контрол на формата и разположението на повърхнини и оси с използване на ефекта на аеростатичното еквидистантно самоориентиране - патенти в САЩ, Русия, Англия, Франция.
 • Оптични, оптико-електронни и лазерни системи за измерване на геометрични параметри на качеството.
 • Гама преобразуватели за автоматичен контрол на линейни размери.
 • Устройства за активен контрол при шлифоване на външни ротационни повърхнини.
 • research
 • Контролно-сортировъчни автомати.
 • Разработване на системи за бордови контрол на транспортни средства - патенти в ЕО, САЩ, Япония.
 • Разработване и изследване на медицинска апаратура: апарати за очна микро хирургия, инфузионни помпи, апарат за криоелектрофореза, тонометър, апарати за реологични изследвания.
 • Разработване на стандартизационни документи за взаимозаменяемостта в машиностроенето и уредостроенето.
 • Уреди за измерване на физико-механични величини.
 • Оптични и оптико-електронни уреди.
 • Дифрактометър за безконтактно измерване на диаметъра на проводници по време на изтеглянето им в (лазерен).
 • Оптико-електронен уред за измерване на пространствените характеристики на лазерно лъчение.
 • research
 • Лазерен рефрактометър за измерване на коефициента на пречупване на оптичен материал за контактни лещи.
 • Комплект „Оптика“ за онагледяване на занятия по физика от раздел „Геометрична оптика“.
 • акет програми за измерване и оценка на размерите, формата и разположението на повърхнини и оси.
 • Технология и екипировка за ремонт и възстановяване на особено прецизни лагери и лагерни възли и предавки за ремонт на зъбообработващи машини.
 • Многомерно устройство за измерване на отклонения на формата и разположението на оси и равнини на магнитопроводните системи на диполния магнит на Колайдера на проект NICA.
 • В последните години в катедрата се работи по мащабни проекти за реализиране на интелигентна система за създаване и калибриране на виртуални еталони за отклонения на форма и разположение и за изследване на позициониращи системи.