logo

Издателска дейност

Учебници и учебни помагала

1. Михалев М., Лекции по основи на оптиката, 2018;
2. Йорданов Р., Основи на експерименталните измервания, 2015;
3. Йорданов Р., Контрол на качеството, 2014;
4. Каменов Вл., Управление на цветовете и качество на цветен печат;
5. Каменов Вл., Растерови образни процесори;
6. Йорданов Р., Сензорни устройства, 2013;
7. Дюкенджиев Г., Йорданов Р., Контрол и управление на качеството, Софттрейд, 2012, 2008, 2002, 1999;
8. Радев Хр. и колектив, Метрология и измервателна техника, III том, Софттрейд, 2012;
9. Радев Хр. и колектив, Метрология и измервателна техника, II том, Софттрейд, 2010;
10. Радев Хр. и колектив, Метрология и измервателна техника, I том, Софттрейд, 2008;
11. Недев Ц., Гълъбов В., Лилов Ал., Андонов А, Машинознание, Софттрейд, 2006, 2003, 1999
12. Йорданов Р., Измервателни преобразуватели, 2003;
13. Апостолов Е., Дяков Д., Принципи при проектиране в уредостроенето и прецизното машиностроене, Университетско издателство “Св. Кл. Охридсики”, 2005;
14. Радев Хр., Богев В., Неопределеност на резултата от измерването, Софттрейд, 2001.
15. Лазаров И., Мениджмънт на качеството, Софттрейд, 2002.
16.Йорданов Р., Дюкенджиев Г., Методи за оценка на качеството, Софттрейд, 2002.
17.Яръмов К., Системи за управление на качеството, Софттрейд, 2002.
18.Дюкенджиев Г., Компютърно управление на качеството, Софттрейд, 2002.
19.Радев Хр., Богев В., Ръководство за лабораторни упражнения по уреди за измерване на геометрични величини, ВМЕИ, 1995.
20.Тодоров Д., Мениджмънт на качеството, Асконииздат, 1995.
21.Недев Ц. и колектив, Елементи на фината механика, Т, 1995.
22.Димитров Д., Взаимозаменяемост, стандартизация и технически измервания, Техника, 1994.
23.Вълева Е., Оптични уреди I и II част, Техника, 1993.
24.Недев Ц., Илиев И., Лилов Ал., Основи на проектирането на уредите, Техника, 1991.
25.Семерджиев А., Автоматизация на контрола в машиностроенето, Техника, 1990.
26.Тодоров Д., Преобразуватели в уредостроенето, Техника, 1990.
27.Троянов Б., Уреди за измерване на физикомеханични величини, ВМЕИ, 1989.
28.Радев Х., Уреди за измерване на линейни и ъглови размери, Техника, 1989.
29. Димитров Д., Стандартизация и качество на машиностроителните изделия, ВМЕИ, 1986.
30. Недев Ц., Лилов Ал., Игнатов Н., Техническа механика, Т -, 1984.
31. Троянов Б., Уреди за измерване на физикомеханични величини, ВМЕИ, 1983
. 32. Недев Ц. и колектив, Елементи на фината механика, Техника, 1972/82.
33. Вълева Е., Техническа оптика, Техника, 1981.
34. Димитров Д., Семерджиев А., Устройства за автоматичен контрол, Техника, 1979.
35. Недев Ц., Теория на механизмите и машините, Техника, 1979.
36. Недев Ц., Елементи на уредите и машините, Техника, 1975/79.
37. Димитров Д., Взаимозаменяемост и технически измервания, Техника, 1977.
38. Игнатов Н., Механични устройства в изчислителната техника, Техника, 1973.
39. Игнатов Н., Механизми в изчислителната техника, ВМЕИ, 1971.
40. Недев Ц., Механизми и елементи на уредите, Техника, 1966.
41. Димитров Д., Взаимозаменяемост и технически измервания, Техника, 1966.
42. Димитров Д.,Взаимозаменяемост и технически измервания, Техника, 1962.
43. Недев Ц. и колектив, Теория на механизмите и машините, Техника, 1962.

Ръководства

1.Иванов В., Ръководство за лабораторни упражнения по измерване на физико-механични величини, Софттрейд, София, 2018.
2.Йорданов Р., Цонев Н., Ръководство за лабораторни упражнения по преобразуватели в прецизната техника, 1999;
3.Димитров Ю., Вълева Е., Семерджиев Ат., Лазаров И., Яръмов К., Ръководство за лабораторни упражнения по взаимозаменяемост и технически измервания, Техника, 1991.
4.Недев Ц., Лилов Ал., Ръководство за лабораторни упражнения по основи на проектирането на уредите, ВМЕИ, 1991.
5.Яръмов К., Йорданов Р., Консулова Л., Ръководство за решаване на курсови задачи по ВСТИ, ВМЕИ, 1989.
6.Димитров Д., Семерджиев Ат., Лазаров Ил., Яръмов К., Вълева Е., Ръководство за лабораторни упражнения по взаимозаменяемост и технически измервания, Техника, 1985.
7.Радев Хр., Анализ на точността на метода за измерване, 1983.
8.Игнатов Н., Ръководство за упражнения по механични устройства в изчислителната техника, Техника, 1979.
9.Семерджиев Ат., Тодоров Д., Ръководство за лабораторни упражнения по устройства за автоматичен контрол, Техника, 1977.
10.Недев Ц., Живков П., Лилов Ал., Троянов Б., Радев Хр., Ръководство за лабораторни упражнения по елементи на уредите и машините, Техника, 1974.
11.Димитров Д., Семерджиев Ат., Вълева Е., Христов К., Ръководство за лабораторни упражнения по основи на метрологията и техническите измервания, Техника, 1972.