logo

Учебна дейност

Цел

Целта на учебната дейност в катедрата е да придаде на бъдещите специалисти съществени знания и умения в следните области:

  • Разработване на конструктивна и технологична документация за производство на контролно-измервателни средства и системи, включващи елементи и преобразуватели за автоматизиране на производствени и технологични процеси; оптични и лазерни уреди и устройства; механични и електро-механични системи за информатика.
  • Разработване, организация и ръководство на производствени и технологични процеси в областта на уредостроенето; разработване на методики и средства за автоматизация на измерването и контрола.
  • Прилагане на съвременна контролноизмервателна техника за управление на качеството на продуктите; ефективно използване на компютърната техника в проектирането и експлоатацията на изделия и системи.
  • Организация и провеждане на лабораторни и производствени изпитвания на контролноизмервателна техника.

Специалности
ОКС Бакалавър

ОКС Магистър

ОНС Доктор

Основни направления
research

Метрология и измервателна техника: Изучават се: основни измервателни уреди; методи за калибриране и оценка на точността им; принципи за измерване и специфични области приложението им; съвременна контролно-измервателна техника за управление на качеството на продуктите; ефективното използване на компютърната техника в проектирането и експлоатацията на продукти.

Оптична и лазерна техника: Направлението обхваща структурата, основните параметри и характеристики на оптични и опто-електронни системи; критериите за качество на образа; оценката на параметрите на оптичните системи, светлинните източници и детектори, на оптичните, опто-електронни и лазерни системи, измервателни методи и инструменти; съвременните им конструкции.

Офис и охранителна техника: Изучават се принципи на действие на видовете печатащи устройства: монохромни и цветни машини; мастилено-струйни принтери и плотери, както и съвременното им приложение в практиката. В частта охранителна техника студентите се запознават с различни охранителни системи: за периметрова охрана, за видеонаблюдение, за пожароизвестяване.

research

Медицинска техника: Студентите се запознават с разработването, експлоатацията и поддръжката на съвременни медицински изделия. Обучението включва: физични, биометрични и технически аспекти на медицинската техника; съвременни материали и методи; нормативна база и европейски принципи в стандартизацията и техническата хармонизация за оценяване на безопасността.

Измерване на физико-механични и геометрични величини: Направлението е специализирано в областта на теорията на сигналите и на измервателните преобразуватели. Те се използват за измерване на геометрични и физико-механични величини на различни продукти с помощта на съвременната прецизна техника: в средствата и системите за управление; в контролно-измервателната и автоматизираща техника. Изучават се средствата и методите за измерване на физични и геометрични величини.

Финомеханична техника: Направлението е ориентирано към анализ и проектиране на различни системи от прецизната техника. В логична последователност то обхваща основните структурни компоненти и възли, изграждащи прецизните изделия. Специално внимание е насочено към анализа и синтеза на типични групи механизми и на разработването на прецизни измервателни средства и системи.

Микромеханична техника: Направлението обхваща фундаменталните принципи на проектиране на опто-механични изделия, точност на микромеханичната техника, характеристики на технологичните процеси, разработка на специфични прецизни изделия, използвани в проследяващата и измервателна техника, роботиката и др. Анализиране на качеството на технологичните операции, разработване на методики и средства за автоматизация на измерването и контрола.

Контрол и управление на качеството: Направлението обхваща системите за управление на качеството, контрола, инженеринга и стратегическото управление. Изучават се въпроси, свързани с метрологията, нормативната база, и средствата за управление на качеството. Студентите се запознават с основните методи и средства, както и със стандартизационните изисквания към системите за управление.