logo

Лаборатории

mmo logo
Координатни измервания в машиностроенето
 • Координатни измервания в машиностроенето
  Общи сведения

  Научно-приложна Лаборатория „Координатни измервания в машиностроенето“ към Машиностроителния факултет е основана от членове на катедра „Прецизна техника и уредостроене“ през 1989 година. Пръв ръководител е проф. Хр. Радев. Лабораторията се утвърждава като водеща в измерването на геометрични величини. В нея работят висококвалифицирани специалисти с точни средства и системи за измервания и с необходимите софтуерни продукти за метрологично осигуряване. Дейността на лабораторията включва и голяма част от обучението по различни магистърски и докторски програми.

  Основни дейности

  Лабораторията работи в областта на геометрични, физико-механични и оптични измервания в тежкото машиностроене, енергетиката, автомобилната промишленост и други. Основните дейности са:

  • Измерване на: линейни и ъглови размери; форма и разположение на повърхнини и оси; грапавост и вълнообразност; дебелини на покрития;
  • Координатни измервания;
  • Проверка и калибриране на средства за измерване;
  • Проверка на геометричната точност на металообработващи машини, както и на други технологични и функционални машини и съоръжения;
  • Разработване на: метрологични експертизи; методики и средства за измерване; измервателни системи.
  • Обучение на специалисти за работа с измервателна апаратура.
Прецизна механична техника
 • Прецизна механична техника
  Области на обучение:

  Прецизни фино и микро-механични предавателни механизми и елементи; Еластични направляващи; Прецизни задвижвания; Аеростатични елементи и системи; Позициониращи модули и системи; Метрологично осигуряване.

  Материална база:

  Стендове за изследване на параметри на прецизни мехатронни, гониометрични и линейни системи; Изследване на параметрите на позициониращи елементи и системи; Аеростатични и магнитни елементи за предаване на движения, позициониращи и установяване.

  Дисциплини:

  Микро-механична техника; Финомеханична и измервателна техника; Прецизни механични системи в мехатрониката; Проектиране на измервателни средства и системи; Метрологично осигуряване в машиностроенето.

Уреди за измерване на физико-механични величини
 • Уреди за измерване на физико-механични величини
  Области на обучение:

  Измерване на геометрични и физико-механични величини във фино и микро-механичната техника в областта на машиностроенето, уредостроенето, авиационната техника и медицинската промишленост.

  Материална база:

  Лабораторията разполага със съвременни средства и системи за измерване на сила, маса, налягане, температура, време, разход на флуиди, механични трептения.

  Дисциплини:

  Физико-механични измервания в медицината; Физико-механични измервания в индустрията; Технически измервания; Измервателна техника; Механично уредостроене.

Оптична измервателна техника
 • Оптична измервателна техника
  Области на обучение:

  Основи на оптиката; Измерване на геометрични и оптични величини във фино и микромеханичната техника; Оптични уреди; Оптична, оптоелектронна и лазерна техника и технологии и приложението им при измерване на физични и геометрични величини. Има възможности за обучение в областта на физичната оптика - поляриметрия, елипсометрия и вълнова оптика.

  Материална база:

  Лабораторията е оборудвана със съвременна оптична и лазерна техника: Конвенционални оптични уреди: телескопи, колиматори и автоколиматори, нивелири, теодолити, интерферометри, микроскопи и др; Лазерни гравирни установки; Твърдотелен лазер; He-Ne лазери; Диодни лазери; Сканиращи системи.

  Дисциплини:

  Основи на оптиката; Оптична и лазерна техника; Финомеханична и измервателна техника; Прецизни механични системи в мехатрониката; Микромеханична техника; Метрологично осигуряване в машиностроенето; Проектиране на измервателни средства и системи; Оптоелектронна и лазерна техника; Оптични уреди и методи в медицината.

Оптична и лазерна техника
 • Оптична и лазерна техника
  Области на обучение:

  Проектиране и разработване на оптична, оптоелектронна и лазерна техника; Принципи на квантовата оптика и оптоелектрониката; Обработка на материали чрез оптоелектронни и лазерни системи.

  Материална база:

  Лазерни центриращи системи; Оптични измервателни уреди и стендове; Уреди и системи за измерване на лазерно лъчение.

  Дисциплини:

  Оптична и лазерна техника; Оптоелектронна и лазерна техника; Оптични уреди и методи в медицината.

Преобразуватели и уреди за контрол в машиностроенето
 • Преобразуватели и уреди за контрол в машиностроенето
  Области на обучение:

  Лабораторията е специализирана в областта на първичните измервателни преобразуватели и сензорните устройства.

  Материална база:

  Сензори и преобразуватели, обособени в групи: фотоелектрически (оптико-електронни), ултразвукови (акустични), термо-електрически, пневматични, пиезо-електрически, капацитивни, електромагнитни, електросъпротивителни, баркод идентификатори и др.

  Дисциплини:

  Преобразуватели в прецизната техника; Теория на сигналите и измервателни преобразуватели; Сензорни устройства в логистиката.

Финомеханична и медицинска техника
 • Финомеханична и медицинска техника
  Области на обучение:

  Специализирана прецизна техника за машиностроенето, уредостроенето, електрическата и електронната промишленост, както и медицинската техника. Основните теми, които се изучават са: елементи и механизми на мехатронни системи; конструиране и конструктивни особености на механични и финомеханични възли, с приложение в следящи системи, измервателни системи, роботизирани системи и др.

  Материална база:

  Уреди, системи и стендове за измерване на деформации и параметри на еластични елементи; медицински инфузионни помпи; елементи на фино-механичните и мехатронните системи.

  Дисциплини:

  Финомеханична техника; Елементи и механизми на мехатронни системи.

Метрология и измервателна техника
 • Метрология и измервателна техника
  Области на обучение:

  Лабораторията е специализирана в областта на измерването на геометрични величини. Основни теми са метрология и измервателна техника и инженерна метрология.

  Материална база:

  В лабораторията са на разположение: средства и системи за измерване на линейни и ъглови размери, грапавост на повърхнини, отклонение на формата и разположението, координатни измервания, измерване на голямогабаритни детайли.

  Дисциплини:

  Инженерна метрология; Метрология и измервателна техника; Технически измервания.

Измервателни уреди в машиностроенето
 • Измервателни уреди в машиностроенето
  Области на обучение:

  Лабораторията е специализирана в областта на метрологичното осигуряване и измерванията в машиностроенето.

  Материална база:

  Съвременни измервателни уреди и системи за контактни и безконтактни измервания. Стендове за измерване на геометрията на голямогабаритни детайли.

  Дисциплини:

  Инженерна метрология; Метрология и измервателна техника; Технически измервания; Индустриално инженерство; Основи на конструирането.

Офис техника
 • Офис техника
  Области на обучение:

  Лабораторията е специализирана в областта на офис техниката, охранителната техника, качеството на цветния печат и изследване на шум и вибрации.

  Материална база:

  Съвременни копирни устройства с различни конструктивни решения; Системи за периферна охрана и за контрол на достъпа; жични и безжични модули за снемане, пренасяне и съхранение на информация; стендове за видеонаблюдение; система за пожароизвестяване. Съвременни измервателни средства за цвят и плътност на печата - спектрофотометър, колориметър и денситометър, както и необходимите консумативи, софтуерни продукти и стандарти. Извършването на сравнителен анализ на качество на цветния печат се осъществява с помощта на измервателен микроскоп с дигитална камера и прилежащ софтуер, както и осветителен шкаф с компютърна компенсация на осветлението. Осигурени са и две компютърни конфигурации за изследване на цвят и сравнителен анализ. Налични са всички необходими уреди за измерване на шум и вибрации: вибромери; акселерометри; шумомери с филтри; калибратори.

  Дисциплини:

  Офис техника; Охранителна техника.

Контрол и управление на качеството
 • Контрол и управление на качеството
  Области на обучение:

  Изучават се въпроси, свързани с нормативната база, метрологията и средствата за управление на качеството. Студентите се запознават с основите на науката за качеството – методи и средства за инженеринг и контрол, както и със стандартизационните изисквания към системите за осигуряване и управление на качеството.

  Материална база:

  Специализантите имат право да се явят на сертифициращ изпит и да получат от TÜV ZERТ – Köln, Германия, международен сертификат за експерт по европейско техническо законодателство; контрол за безопасност и качество; одитор на системи за управление.

  Дисциплини:

  Контрол и управление на качеството; Техническо законодателство и управление на качеството.