logo

За катедрата

Катедра „Прецизна техника и уредостроене" е част от структурата на Машиностроителния факултет на Технически Университет – София. Създадена е като катедра „Механично уредостроене” през 1968 г. като част от тогавашния Машинно-технологичен факултет на ВМЕИ – София.

Целта на учебната дейност в катедрата е да придаде на бъдещите специалисти съществени знания и умения в следните области:

 • Разработване на конструктивна и технологична документация за производство на контролно-измервателни средства и системи, включващи елементи и преобразуватели за автоматизиране на производствени и технологични процеси; оптични и лазерни уреди и устройства; механични и електро-механични системи за информатика.
 • Разработване, организация и ръководство на производствени и технологични процеси в областта на уредостроенето; разработване на методики и средства за автоматизация на измерването и контрола.
 • Прилагане на съвременна контролноизмервателна техника за управление на качеството на продуктите; ефективно използване на компютърната техника в проектирането и експлоатацията на изделия и системи.
 • Организация и провеждане на лабораторни и производствени изпитвания на контролноизмервателна техника.

Контакти

Диана Ангелова (Технически сътрудник)
Телефон: 02 965-3779
Кабинет: 4425
E-mail: dangelova@tu-sofia.bg

50 Години ПТУ

mmo logo
Card image cap
Основни направления

 • Метрология и измервателна техника
 • Оптична и лазерна техника
 • Офис и охранителна техника
 • Медицинска техника
 • Измерване на физико-механични и геометрични величини
 • Микромеханична техника
 • Финомеханична техника
 • Контрол и управление на качеството

Повече...

Card image cap
Научно-изследователска дейност

В катедра „Прецизна техника и уредостроене“ още от нейното основаване се извършва активна научноизследователска дейност. Така преподавателите повишават своята професионална квалификация, израстват в научно отношение, осъвременяват учебния процес, разширяват творческите си връзки и участват в икономиката.

Повече...