logo

Катедра "Прецизна техника и уредостроене"

Със Заповед на МНП от 19.04.1968 г. към тогавашния Машинно-технологичен факултет на ВМЕИ - София се създава катедра „Механично уредостроене". Катедрата се сформира частично от състава и материалната база на катедрите „Технология на машиностроенето и металорежещи машини" и „Машинни елементи и теория на механизмите и машините".

В началния етап на организиране на учебния процес значителни усилия полагат преподавателите: доц. Дойчо Димитров, доц. Цанко Недев, ст.ас. Емилия Вълева, проф. Михаил Константинов, доц. Александър Вригазов, доц. Емануил Чичов, доц. Янко Михайлов, ст.ас. Кънчо Христов, ст.ас. Атанас Семерджиев, ст.ас. Николай Райнов. По-късно със заповед на Ректора на ВМЕИ е утвърден началният състав на катедрата.

За ръководител на катедрата е назначен доц. инж. Дойчо Добрев Димитров, който заема тази длъжност до 1993 г. Още от първите години от създаването на катедрата, нейният колектив започва активна работа за изграждането на авторитетно звено, което организира за кратко време както учебния процес в едноименната специалност, така и израстването и усъвършенстването на своите членове.

Като успехи в развитието на катедрата могат да се посочат:

Разкриване през 2005 година на специалност “Мехатроника”, която представлява съвременния вариант на механичното уредостроене. Специалността стъпва на три фундамента: машиностроене, електроника и информатика. Предлагат се две специализации: робототехника и уредостроене. Обучението е съвместно с катедра АДП и с факултетите по електроника и компютърни системи;

Разкриване през 2007 година на магистърска специалност “Техническо законодателство и управление на качеството”. В нея се приемат за обучение бакалаври от всички технически специалности от и извън ТУ – София. Обучението е с управленска насоченост – на основата на европейското и българското законодателство и стандартизацията се подготвят кадри за разработване и прилагане на системи за контрол и управление на качеството, на околната среда, на здравословни и безопасни условия на труд, информационна сигурност и други отраслово специфични системи. До момента са обучени 170 студента.

В периода 2013 - 2015 година по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е реализиран проект „Сътрудничество с индустрията за подобряване на обучението в Технически Университет - София по измервателна техника и управление на качеството“ съвместно с катедрите „Електроизмервателна техника“ и „ОТСК“, с партнъорството на Асоциацията на индустриалния капитал в България. В резултат на този проект са актуализирани учебните планове и програми на магистърските специалности „Техническо законодателство и управление на качеството“ и „Метрология и измервателна техника“ - разкрита през 2012година, съвместно с катедра „Електронно-изчислителна техника“. Разработен и приет е план за баклавърска специалност „Метрология и измервателна техника“.

Разкриване през 2015 година на магистърска специалност „Медицинска Техника“ с участие на преподаватели от 6 факултета.

През последните няколко години международен авторски колектив с участието на преподаватели от катедрата, начело с проф. Христо Радев, подготви издаването на фундаментален тритомник “Метрология и измервателна техника” на български и руски език.