МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ, катедра “ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И УРЕДОСТРОЕНЕ”
Учебна дисциплина “МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО”
За студентите от СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТУ-СОФИЯ
Бакалавърски курс по специалността “Индустриален мениджмънт”
Анотация на дисциплината


   Дисциплината “Мениджмънт на качеството” запознава студентите с основните понятия и характеристики на качеството, със съвременните виждания за мястото на качеството и значението му за успеха на фирмата. Разглеждат се стратегията за тотално управление на качеството TQM и изграждането на култура за качество.

   Разглеждат се видовете контрол на продуктите и процесите, методите и организацията на контрола, статистическите методи за контрол и за управление на процесите, както и основните методи и инструменти за анализ и управление на качеството на различните етапи от жизнения цикъл на продуктите.

   Специално внимание е отделено на нормативните и юридическите аспекти на качеството в светлината на Европейските директиви и стандартите от групата EN ISO 9000 за изграждане и сертифициране на системи по качеството, както и за сертифициране на продукти.

   Представят се съвременни средства и системи за компютърно управление на качеството CAQ и връзката им с компютърните системи за управление на производството CIM.